Manu komanda UAB “Sutelktinis finansavimas” vardu dirba ties nauju projektu - “Inovatyvios pirminių anketinių duomenų patikimumo vertinimo sistemos sukūrimas”.

Projekto metu, remiantis matematinio modeliavimo principais, bus sukurta inovatyvi pirminių anketinių duomenų patikimumo vertinimo sistema (toliau -IPADPVS), kuri, apdorodama didelį duomenų kiekį, padėtų optimizuoti duomenų surinkimo, kliento pateiktos informacijos patikimumo nustatymą ir kliento tinkamumo finansavimui įvertinimą bei nustatyti tarpusavio skolinimosi vartotojui finansavimo kainą (t.y. palūkanas). Sistemos veikimo principas bus paremtas sistemos mokymosi (angl. „machine learning“) algoritmų ir bruožų teorijos (angl. „The Big Five”) pshichometrinių modelių kombinacija. Bus suformuota dinaminis kredito rizikos nustatymo algoritmas, kurį pildant būtų gaunamas alternatyvus kredito reitingo įvertis.

Produkto unikalumas. IPADPVS unikali tuo, kad jis naudotų kombinuotus algoritmus iš sistemos mokymosi (angl. „machine learning“) ir psichologijos Bruožų teorijos sričių, siekiant nustatyti kliento tikamumą finansavimui ne tik analizuojant kliento demografinę ir finansinę informaciją, tačiau ir vartotojo elgseną paraiškos pildymo metu. Sistemos mokymosi naudojimas sistemai leidžia nuolat prisitaikyti prie kintančių sąlygų, o taikomas Bruožų teorijos modelis nėra priklausomas nuo kultūrinių, socialinių skirtumų, t.y. laikoma, kad pagrindiniai asmenybės bruožai ir jų pasireiškimas yra įgimti ir universalūs, todėl šį modelį lengva perkelti iš vienos šalies į kitą.

Produkto komercializavimo galimybės. IPADPVS, kaip inovatyvų IT įrankį – planuojama diegti kitose finansinio tarpininkavimo įmonėse (bankuose, kredito unijose, draudimo kompanijose), sistema bus pritaikoma ir užsienio rinkoms (kadangi asmenybės bruožai universalūs, o sistemos mokymosi algoritmai sugeba prisitaikyti prie kintančių sąlygų).

Pridėtinė vertė. IPADPVS, kuri veikia matematinio modeliavimo pagrindu ir analizuoja vartotojo elgsenos duomenis, teikiama pridėtinė vertė – duomenų surinkimo procesų optimizavimas, vartotojo pateiktos informacijos automatizuotas patikimumo nustatymas (t.y. siekiama kuo tiksliau prognozuoti vartotojo nemokumą ir tiksliau jį apmokestinti). IPADPVS atliks žemiau įvardytus komerciniam gyvybingumui būtinus kriterijus:

  • mažins žmogiškųjų išteklių poreikį, nustatant kredito reitingo įverčius. Kuriamos sistemos tikslas nešališkai nustatyti daugiamačių kintamųjų įtaką ir eliminuoti žmogiškąjį faktorių nustatant kredito reitingą ir jo dedamąsias (pavyzdžiui, paskolų vadybininko dalinai struktūrizuotas interviu su aplikantu bus keičiamas IT algoritminiu vertinimu);

  • užtikrins maksimalią sprendimo priėmimo spartą, taip minimizuojant galimus nuostolius ir papildomų išteklių poreikį;

  • kreditavimo paslaugos taps sąžiningiau įkainotos. Pavyzdžiui, kredito paslaugos kaina bus tiesiogiai proporcinga sėkmingai skolų gražinimo istorijai, o kada jos nėra – vartotojas bus vertinamas pagal elgsenos, nusakančios asmenybę, parametrus.

Projektas įgyvendinamas pagal priemonę “Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai”. Pagal pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį bus investuojama 126 tūkst. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.